ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
De consument heeft het recht aan Coopers BVBA mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Ondernemingsgegevens

Coopers BVBA, Little Coopers
Stijfselrui 24, 2000 Antwerpen
BE0537283691
info@coopers.be
tel: 03-2333006

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Coopers BVBA, een BVBA met maatschappelijke zetel te Antwerpen (België), BTW BE 0537283691, RPR Antwerpen, (hierna ‘Coopers’) biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op  elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij Coopers. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Coopers houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Coopers aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Coopers niet. Coopers is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Coopers is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Coopers. Coopers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

Producten zoeken
Via de shop pagina kunt u zoeken op de gewenste producten.

Producten kiezen
U krijgt een lijst met producten te zien. Wanneer u een product aanklikt, komt u op een pagina met meer informatie over dit product. U kunt het product hier bestellen (toevoegen aan winkelmandje)
Hierna kunt u verder gaan met winkelen of afrekenen.

Afrekenen
Als uw bestelling compleet is, klikt u op de knop met het winkelwagentje.
Voordat u uw bestelling bevestigt, kunt u de inhoud van uw winkelwagen wijzigen:
– Aantal: het aantal bestelde producten aanpassen.
– Verwijderen: producten uit de winkelwagen verwijderen.
Als u de inhoud van uw winkelwagen gewijzigd heeft, klik dan op de groene pijl om de wijzigingen te bevestigen.

Factuurgegevens controleren
Indien u de eerste keer een bestelling doet bij littlecoopers.eu, kunt u zich aanmelden als ‘gast’ of als een nieuwe klant. U dient dan de volgende stappen door te lopen:
1.    Account details
2.    Factuurgegevens
3.    Verzendgegevens
4.    Betaalmethode
5.    Verzendmethode
6.    Order bevestiging
Wanneer alle betaalgegevens correct zijn, klik dan op ‘Bestelling bekijken’.

Bestelling plaatsen
Controleer de inhoud van uw winkelwagen en klik op Bevestigen om uw bestelling te plaatsen.

Bevestigingsmail
U ontvangt een bevestiging van uw bestelling op het e-mailadres waarmee u ingelogd bent in de little coopers webwinkel.

Betalingsovereenkomst
Met het invullen en verzenden van het bestelformulier, verplicht de koper van de aangekochte producten zich tot het betalen van de vastgestelde prijs.

Totstandkoming koopovereenkomst
Een koopovereenkomst komt tot stand na ontvangst van een bestelling. Door het plaatsen van een bestelling wordt te kennen gegeven dat wordt ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Levering en facturering
Bestellingen die op werkdagen ma t/m vr vóór 12.00 uur bij ons binnenkomen, direct betaald zijn en waarvan de voorraad toereikend is worden binnen 10 dagen verzonden.
Wanneer een bestelling in het weekend plaatsvindt, betaald is en waarvan de voorraad toereikend is, zal de bestelling de eerstvolgende werkdag verzonden worden. De levertermijn mits het product direct betaald wordt en op voorraad is, is 10 werkdagen.
Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat een Little Coopers artikel uitverkocht is of de aantallen niet voldoende zijn naar uw vraag. U krijgt dan een e-mail van ons met verdere uitleg over de levertijd van uw bestelling. Vragen over uw bestelling kunnen via email beantwoord worden op info@coopers.be
Indien de te leveren artikelen op het afleveradres niet in ontvangst genomen kunnen worden, kan de bestelling, afgehaald worden bij het postkantoor vermeld op het afwezigheidsformulier. Mocht de levering niet binnen 30 dagen plaatst vinden, kunt u de levering laten ontbinden.
Voor facturering: zie ‘betalingsmogelijkheden’.

Prijzen
De vermelde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten variëren per product, afhankelijk van de grootte en het gewicht, en zijn per product vermeld. Wanneer u een bestelling plaatst krijgt u altijd een bevestigingsmail met het totale bedrag en de verzendkosten.

Betalingsmogelijkheden:
De klant heeft de keuze tussen de volgende betalingsmogelijkheden:
– via overschrijving op rekeningnummer BE38 7350 3358 0172
– via Paypal

– via kredietkaart

Coopers is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Coopers.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Coopers te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Coopers beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Coopers zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Levering

Levering door Coopers gebeurt per post (tenzij uitzonderlijk anders overeengekomen) en tegen een kost en op een termijn aangegeven in de webshop.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

c. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Coopers klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Coopers.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan Coopers mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen (minstens 14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Coopers klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Coopers, Stijfselrui 24, 2000 Antwerpen.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Coopers zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :

i.    betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
ii.    betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
iii.    betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken; en
iv.    betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Coopers BVBA, Stijfselrui 24, 2000 Antwerpen, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Coopers BVBA, Stijfselrui 24, 2000 Antwerpen, info@coopers.eu, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Coopers BVBA, Stijfselrui 24, 2000 Antwerpen, info@coopers.be.

Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: marketing afdelingen van bedrijven uit dezelfde sector aan wie Coopers  uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens te gebruiken voor volgende doelstellingen: versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Coopers heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Coopers houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Coopers.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Volgende cookies kunnen mogelijk gebruikt worden:
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Coopers om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Klantendienst

De Coopers klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 02-2333006, via e-mail op info@coopers.be of per post op het volgende adres Coopers BVBA, Stijfselrui 24, 2000 Antwerpen.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Coopers Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Coopers kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

Artikel 17: Retour beleid

Voor elke aankoop in onze webshop heeft u 14 dagen bedenktijd binnen dewelke u het product mag terugsturen.

De bestelling is beschadigd aangekomen.

Wanneer er aan de buitenkant van het pakket al een beschadiging te zien is, vraag dan aan de bezorger om hier meteen melding van te maken. Wanneer dan blijkt dat het product ook daadwerkelijk beschadigd is, kun je ons op de hoogte brengen door het ‘Aanmeldformulier Retour, Garantie en Reparatie’ aan te vragen per mail via klantenservice (at) littlecoopers.be en volledig ingevuld terug te e-mailen naar datzelfde e-mail adres. Wij laten je dan zo snel mogelijk weten of het product zal worden vervangen of dat het probleem op een andere manier wordt opgelost.

Na het openen van de verpakking blijkt het product beschadigd.

Bij beschadiging kun je het ‘Aanmeldformulier Retour, Garantie en Reparatie’ aanvragen per via klantenservice via klantenservice (at) littlecoopers.be, dit invullen en terug e-mailen naar datzelfde adres. Wij zullen je dan zo snel mogelijk laten weten hoe het probleem zal worden opgelost.

Hoe kunt u een product terugsturen?

Hoewel Little Coopers dagelijks vele producten in goede orde aflevert kan het natuurlijk gebeuren dat je bestelling bij aankomst of na een korte periode een defect vertoont. Wanneer dit defect zich bij ontvangst of binnen de garantieperiode voordoet dan gaan we dat probleem natuurlijk zo snel mogelijk oplossen.
Wanneer je een product retour wilt gaan sturen dan verzoeken wij je altijd éérst contact op te nemen met de klantenservice van Little Coopers. Zij kunnen je helpen om het probleem snel te verhelpen.

Stuur een e-mail naar klantenservice (at) littlecoopers.be en je krijgt per e-mail bericht.
Naschrift: Alle retour gezonden producten dienen in originele en ongebruikte staat te zijn. Bij gebruikssporen zal de retour zending niet worden geaccepteerd.